• PROCEDURY POZWOLENIA NA BUDOWĘ - KORELACJA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA)
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 1861

 
 logoMTBiGM

Szkolenie dedykowane jest:

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką z zakresu ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie tematyki dotyczącej pozwolenia na budowę, a w szczególności do:

 • a/ inwestorów, developerów, TBS-ów, zarządców i właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
 • b/ uczestników procesu budowanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru, przedsiębiorstw budowlanych,
 • c/ pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego (powiatowych i wojewódzkich)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur dotyczących pozwolenia na budowę. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
 • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Wykładowca

mgr inż. arch. - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1991 roku pracownik organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.  

Program szkolenia

1.                 Organy administracji architektoniczno - budowlanej  
 • 1.1  Organy administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji
 • 1.2  Droga postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami sądowymi; zasada dwuinstancyjności (ostateczność i prawomocność decyzji)
 • 1.3  Właściwość organu: rzeczowa, miejscowa
 • 1.4  Możliwość wyłączenia organu/pracownika organu
 • 1.5 Zasada praworządności, zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, obowiązek informowania, zasada szybkości oraz zasada pisemności postępowania
 2.               Strona postępowania     
 • 2.1 Strona postępowania wedle art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego a 28 Prawa budowlanego
 • 2.2  Osoby fizyczne i osoby prawne
 • 2.3  Pełnomocnik
3.               Ramy czasowe
 • 3.1  Terminy i ich obliczanie
 • 3.2  Przywrócenie terminu
 • 3.3  Skarga na bezczynność organu
 • 3.4  Doręczenia
 • 3.5  Wezwania 
4.               Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
 • 4.1 Wszczęcie postępowania
 • 4.2 Udostępnianie akt
 • 4.3 Dowody
 • 4.4 Rozprawa administracyjna
 • 4.5 Zawieszenie postępowania
 • 4.6 Decyzja/postanowienie/ugoda
 5.               Środki odwoławcze
 • 5.1 Odwołanie
 • 5.2 Zażalenie
 6.               Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej oraz wygaśnięcie decyzji
 • 6.1 Wznowienie postępowania
 • 6.2 Stwierdzenie nieważności decyzji
 • 6.3 Wygaśnięcie decyzji.

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska