Pliki do pobrania
Zakończenie budowy i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle znowelizowanych przepisów Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 
Miejsce szkolenia: Hotel Prezydencki**** ul. Podwisłocze 48, RZESZÓW
Data szkolenia 21.06.2018 - 21.06.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 460 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Hotel Prezydencki**** ul. Podwisłocze 48, RZESZÓW

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • e/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • f/ Organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej procedur jakie wiążą się z etapem zakończenia budowy i oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania w świetle niedawno znowelizowanych ustaw - Prawo Budowlane oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
 • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Wykładowca

Dr Aleksandra Makarucha - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).
Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach wyższych.


mgr inż. Tomasz Radziewski
– Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie Prawa Budowlanego. W latach 2009–2018 zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Program szkolenia

1. Kiedy konieczne jest zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, czy w przypadku każdych robót budowlanych istnieje taki obowiązek – wprowadzenie.

 

2. Organy i ich właściwość, konsekwencje naruszenia właściwości. Właściwość organu – zagadnienie ogólne na gruncie procedury administracyjnej. Uszczegółowienie zagadnienia w oparciu o prawo materialne, czyli który organ jest właściwy do rozpatrzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 

3. Strona postępowania w sprawie zakończenia budowy. Korelacja art. 28 k.p.a. z prawem materialnym. Przypadek istnienia wielości podmiotów po stronie inwestora. Czy stroną jest zawsze tylko inwestor (orzecznictwo sądów administracyjnych).

 

4. Pełnomocnik – kiedy i dlaczego, prawa i obowiązki, jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa (co z jego opłaceniem). Czego może od nas żądać organ nadzoru budowlanego. Formy pełnomocnictwa.

 

5. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Kiedy jest konieczne, jakie są wymagane dokumenty.

 

6. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kiedy istnieje, jakie są wymagane dokumenty. Wymagania formalne dotyczące decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

7. Obowiązkowa kontrola budowy przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli budowy (orzecznictwo sądów administracyjnych). Czy stwierdzone nieprawidłowości zawsze muszą stanowić istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

 

8. Przypadek szczególny w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

9. Wezwania organu nadzoru budowlanego – konsekwencje. Proceduralny aspekt wezwania.

 

10. Terminy – ile może trwać załatwienie sprawy. Kiedy termin załatwienia sprawy rozpoczyna swój bieg. Nowa instytucja ponaglenia.

 

11. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie: wykonalna, ostateczna, prawomocna – czym się różnią. Zmiana zasad ogólnych – definicja ostateczności i prawomocności.

 

12. Konsekwencje użytkowania obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (orzecznictwo sądów administracyjnych).

13. Postępowanie naprawcze i jego konsekwencje.

 

14. Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak skutecznie się odwołać, w jakim terminie i który organ jest właściwy. O co można wnosić w odwołaniu. Jaki jest termin rozpatrzenia odwołania. Jakie mogą zapaść rozstrzygnięcia organu wyższego stopnia. Nowość – zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

 

15. Uzupełnienie decyzji, sprostowanie oczywistej omyłki.

 

16. Co po odwołaniu, skarga do sądu, warunki jej wniesienia.

 

17. Czy można wzruszyć decyzję ostateczną, jakie są ku temu przesłanki i terminy, które nam to umożliwiają.

 

18. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Koszt szkolenia

460 PLN
+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych 

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (pobierz oświadczenie)

460 PLN
+23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska