Pliki do pobrania
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji - warsztaty szkoleniowe - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
Data szkolenia 18.05.2018 - 18.05.2018
Godziny szkolenia 9.00-16.30
Koszt szkolenia 650 PLN
Zgłoszenia
   

 

PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
18.05.2018 KATOWICE

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy zakładów produkujących wyroby budowlane odpowiedzialni za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i inne osoby zainteresowane nabyciem kompetencji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Cele szkolenia:

 • Nabycie/uaktualnienie wiedzy na temat wymagań prawnych dotyczących  wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych oraz Zakładowej Kontroli Produkcji;
 • Nabycie przez uczestników umiejętności interpretacji i zastosowania uregulowań prawnych i normatywnych do celów wdrożenia lub modyfikacji systemu ZKP

Metodyka szkolenia:

Teoria przekazywana w formie wykładu z prezentacją udostępnioną uczestnikom w materiałach szkoleniowych, przykłady z praktyki (zgodności i niezgodności z wymaganiami), dyskusja problemów zgłaszanych przez uczestników.

Program szczegółowy

900 – 915

Powitanie, przedstawienie celów i programu szkolenia

915 – 1115

 

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek, oznakowanie, deklarowanie właściwości użytkowych, udostępnianie informacji o wyrobie i dokumentacja związana - Rozporządzenie CPR  305/2011  + rozporządzenia wykonawcze; ustawa o wyrobach budowlanych + rozporządzenia wykonawcze,  wybrane elementy rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 (REACH), inne przepisy związane.
  

1115 – 1130

Przerwa

1130 – 1300

Wybrane problemy wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek. Błędy i nieprawidłowości w deklaracjach właściwości użytkowych, oznakowaniu wyrobów, informacjach i dokumentacji wyrobu.

1300 – 1330

Przerwa na lunch

1330 – 1430

Cele i struktura systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja. Zakres podstawowych uregulowań.

1430 – 1545

 

Dokumentacja i nadzorowanie systemu ZKP. Nadzorowanie niezgodności, działania korygujące, przeglądy, audyty, wprowadzanie zmian.

1545 – 1600

Egzamin (test) końcowy

1600 – 1630

Podsumowanie i dyskusja. Rozdanie Certyfikatów Pełnomocnika ZKP.

Wykładowca:

Doktor inżynier Joanna Deszcz - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie. W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska. Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości. Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu organizowania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i zarządzania w tym: projektowania i modyfikowania rozwiązań organizacyjnych, tworzenia i wdrażania procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji w przedsięwzięciach.

Koszt szkolenia:

650,00 PLN + 23% VAT

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin końcowy na Pełnomocnika ZKP
 • Dyplom Pełnomocnika ZKP
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • indywidualne konsultacje bezpośrednio po szkoleniu oraz drogą mailową

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się w menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Analizy czy dany wyrób jest wyrobem budowlanym i czy podlega oznakowaniu znakiem CE czy też znakiem budowlanym.
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego.
 • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym jak i deklaracji właściwości użytkowych.
 • Pomoc dla importerów wyrobów budowlanych legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polski
 • Opracowanie Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z pełną dokumentacją
 • Szkolenia pracowników na Pełnomocników i Auditorów Zakładowej Kontroli Produkcji

 

Koszt w/w usług ustalany jest indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@projex.com.pl

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska