Pliki do pobrania
Prawo Budowlane po nowelizacji z uwzględnieniem projektowanych zmian, czyli jak prowadzić inwestycję budowlaną w 2018 roku - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom, ul. Grójecka 1/3, WARSZAWA
Data szkolenia 14.05.2018 - 14.05.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. Grójecka 1/3, Warszawa

  recepcja_2_HX9PMC1

Szkolenie skierowane jest:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • e/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • f/ Organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z największą od 2003 roku nowelizacją ustawy Prawo Budowlane z uwzględnieniem projektowanych zmian.

Wykładowca

Dr inż. Jerzy Dylewski - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

 2. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane

   

 3. Krotki przegląd zmian nowelizacyjnych z lat 2015-2017 w tym ostania nowelizacja związana z KZN z 11 września 2017 roku

   

 4. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw

   

 5. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych

   

 6. Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych

   

 7. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu

   

 8. Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna

   

 9. Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych, wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku skrócenie trwania procedury

   

 10. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi

   

 11. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw

   

 12. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu

   

 13. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwość przeniesienia zgłoszenia

   

 14. Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

   

 15. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje od 1 stycznia 2017 roku

   

 16. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty

   

 17. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.

 18. Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych i o książce obiektu budowlanego

   

 19. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego

 20. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego

 21. Co dalej z Kodeksem budowlanym ? – ponad 5 lat minęło, jest już projekt ministerialny z 30 września 2016 roku  i 7000 uwag pod jego adresem oraz negatywna opinia Rady Legislacyjnej, są dalsze zapowiedzi resortu oraz  projekty 2 ustaw „okołokodeksowych” .


Koszt szkolenia

450,00 PLN
+ zw VAT*

*zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% z środków publicznych.

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” 

450,00 PLN
+ 23% VAT 

koszt dla pozostałych osób 


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • indywidualne konsultacje bezpośrednio po szkoleniu

 Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska