• BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI - PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 

logoMTBiGM 

Nr 3646 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szkolenie 8.07 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B3, B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C6, 
  

SZKOLENIE  DLA  WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW  I  ADMINISTRATORÓW  NIERUCHOMOŚCI

Z  UWZGLĘDNIENIEM  PRZEPISÓW  PRAWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

PROGRAM:

1. Prawo budowlane jako podstawa regulacji zasad użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych.

2. Obowiązki właścicieli i zarządców wynikające z ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

2.1. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

2.2. Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokołu kontroli okresowej

2.3. Zakres i zasady przeprowadzania okresowych kontroli

2.4. Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

2.5. Prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu

 • dokumentacja użytkowania
 • dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
 • plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych - dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
 • harmonogram kontroli i przeglądów okresowych
 • protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych i przeglądów
 • osoby dokonujące okresowych kontroli, samodzielne funkcje w budownictwie

2.6. Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji i w przypadku katastrofy budowlanej

3. Aktualne procedury po-powodziowe dotyczące remontów, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych

4. Dodatkowe zobowiązania właściciela lub posiadacza obiektu uznanego za zabytek zgodnie z aktualnymi regulacjami Ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami

5. Zmiany ustawy prawo budowlane wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

6. Aktualne przepisy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych wprowadzone kolejnymi zmianami ustawy prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy

7. Bezpieczeństwo pożarowe. Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Aktualne przepisy - stan prawny na wrzesień 2010. Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 

CELEM SZKOLENIA JEST:

 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Omówienie zasad wykonywania kontroli przez INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów.
 • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego.
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska