• UTRZYMANIE I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO (MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) - NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PRAWO BUDOWLANE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDO
 

logoMTBiGM 

Nr 1810 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Seminarium 6.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3

 

PEŁNY TEMAT SZKOLENIA:

UTRZYMANIE i KONTROLE STANU TECHNICZNEGO obiektów budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i użyteczności publicznej) - nowe obowiązki właścicieli i zarządców (art. 61 i 62) wynikające ze zmiany ustawy Prawo budowlane w 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665) dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych i zapobiegania  katastrofom  budowlanym.                                              

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Utrzymanie obiektów budowlanych (120 min) - C.1, C.3

1. Wymagania podstawowe (art. 5 Pb) i warunki techniczne użytkowania (art. 7 Pb),

2. Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu i przeglądach obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu dla  życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 61 Pb),

3. Ksiązka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)

4. Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 Pb)

5. Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb),

6. Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana w niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

II. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych (120 min) - C.3

1.  Kwalifikacje osób prowadzających kontrolę okresową,

2.  Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych - w pełnej problematyce branżowej  z procedurami czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62 Pb):

a) Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i instalacji gazowych i przewodów kominowych),

b) Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat ( stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej),

c) Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontroli obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych ( 4 klasy oceny),

d) Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego  lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzenie

3.  Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcja ITB nr 360/99,

4. Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach oraz warunki bezpiecznego ich  użytkowania.(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

III.  Planowanie napraw i remontów obiektów po kontroli okresowych (60 min) - C.3

1.  Programowanie remontów,

2.  Roboty budowlane (remontowe) wymagające zgłoszenia,

3.  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontów

4.  Nadzór techniczny nad wykonawstwem remontów,

5.  Zagadnienia BHP przy robotach remontowych

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska