Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych 21.07.2015
09/02/2015
 
W dniu 21 lipca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych. Powyższy akt prawny w zasadniczy sposób modyfikuje rygory wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
  • Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu analogicznego trybu wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym jak w przypadku znaku CE, dodatkowo wprowadzono do ustawy cały nowy rozdział poświęcony obowiązkom producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli i dystrybutorów w zakresie wyrobów budowalnych oznakowanych znakiem budowlanym.
  • Ustawa ta rozszerza też możliwości wprowadzania do obrotu na terytorium RP wyrobów budowlanych wprowadzonych legalnie w innych krajach Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji.
  • W znaczący sposób uległy też zmianie uprawnienia organów kontrolujących rynek wyrobów budowlanych, między innymi wyłączono w części stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (brak zawiadomień o kontroli i ograniczeń czasowych), zmodyfikowano procedurę pobierania próbek jak i wprowadzono obowiązek publikowania wyników badań na stronach GUNB.
  • Na mocy przedmiotowej nowelizacji zmieniono też przepisy karne wprowadzając odpowiedzialność dystrybutora za sprzedawane wyrobu budowalne za brak oznakowania znakiem dopuszczającym do obrotu lub informacji towarzyszącej.
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. modyfikuje także zapisy prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia wyrobów do zabudowania. Zmianie ulega między innymi: treść art. 10 dotyczącego już nie tylko wyrobów budowlanych ale też inny wyrobów nie będących wyrobami budowlanymi, rozszerzono zakres obowiązków kierowników budów jak i inspektorów nadzoru inwestorskiego, wprowadzono możliwość wezwania producenta lub importera do udziału w pracach komisji ustalającej przyczyny katastrofy budowlanej, rozszerzono zakres dokumentów jakie można żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

21.09.2015 Katowice

22.09.2015 Poznań

23.09.2015 Szczecin

06.10.2015 Rzeszów

07.10.2015 Warszawa

08.10.2015 Gdańsk

19.10.2015 Wrocław

20.10.2015 Kraków

 
projekt i wykonanie: Uninet Polska