Nowe regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych w 2013 r.
09/15/2013
 

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 898). Dostosowuje ona polski system prawny do rygorów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Rozporządzenie to całkowicie zmienia zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady handlu wyrobami budowlanymi, jakie istniały od 2004 r.  

Między innymi:

 • likwiduje deklaracje zgodności,
 • wprowadza deklaracje właściwości użytkowych,
 • wprowadza uproszczone procedury oceny zgodności,
 • obarcza producentów wyrobów budowlanych nowymi obowiązkami w zakresie oznakowania wyrobów budowlanych,
 • likwiduje europejskie aprobaty techniczne a wprowadza europejską ocenę techniczną.

a także:

 • obarcza sprzedawców i importerów odpowiedzialnością za prawidłowe oznakowanie wyrobów budowlanych, którymi handlują.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA NA KTÓRYCH ZOSTANĄ OMÓWIONE NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE:

Dla producentów:

 • Nowe zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i udostępniania ich na rynku,
 • Nowe zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk,
 • Nowe zasady stosowania oznakowania CE na tych wyrobach,
 • Nowe obowiązki nałożone na producentów wyrobów budowlanych

Dla dystrybutorów:

 • Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców i dystrybutorów wyrobów budowlanych,
 • Zakres obowiązków, metody ich realizacji i sankcje za ich nie wypełnienie,
 • Metody weryfikacji poprawności  dopuszczenia do obrotu wyrobów budowlanych na poziomie sprzedawcy lub dystrybutora,

 Dodatkowo:

 • Projektowane zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym, 
 • Kwestia wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych marką sprzedawcy lub dystrybutora,
 • Kwestia konieczności zmiany piktogramów na opakowaniach wyrobów budowlanych
 • Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w toku kontroli producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego.
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska